Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

Fem år (och tretton dagar) i Afrika

January 12 2017

Jag lät galenskaperna stjäla en timme av mitt liv

December 06 2016

Man måste lita på någon

December 01 2016

Dessa farbröder som vet

November 21 2016

Om min resa till Boko Haram-land

September 30 2016

Jag är superstjärna på ålderdomshemmen

September 28 2016

Johan Ripås – Forever Young

May 28 2016

Hårt pottränad reporter på besök i Lagos

May 21 2016

Några rader om döden

May 06 2016

Undernäringens obehagliga sanning
Jag önskar jag vore en c-kändis

June 17 2015

Sydafrika efter Bashir

May 05 2015

Början på slutet för Boko Haram?

March 17 2015

Max moran

January 10 2015

Några tankar om extremistiskt tänkande

December 05 2014

Om Mandela och extremister

May 14 2014

May 09 2014

April 24 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl